આદિજાતિ વિકાસની કચેરી:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

આદર્શ નિવાસી શાળાઓ:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

સમરસ છાત્રાલયો:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ શાળાઓ (ઇએમઆરએસ):

વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

કન્યા સાક્ષરતા નિવાસી શાળાઓ:

વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

ટેલેન્ટ પુલ યોજના અંતર્ગતની શાળાઓ:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

બિરસા મુંડા આદિજાતિ યુનિવર્સિટી:

વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

સરકારી છાત્રાલયો:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

વ્યવસાયિક તાલીમ કેન્દ્રો (વી ટી સી):


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

વેજીટેબલ કલેકશન કમ ગ્રેડીંગ સેન્ટર:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

કલ્ચરલ કમ કોમ્યુનિટી હોલ:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયો:


વધુ માહિતી ચાર્ટ નકશો

In Technical collaboration with BISAG,Department of Science and Technology,Gujarat